ALGEMENE VOORWAARDEN | Style by Yv’s & LifeStyle by Yv’s

Commitment

U kunt er als cliënt/deelnemer/opdrachtgever van Style by Yv’s op rekenen dat Style by Yv’s zich naar beste kunnen inzet om de begeleiding c.q. een opdracht tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt/deelnemer/opdrachtgever wordt commitment verwacht (d.w.z. een afspraak dat men zich inzet en er voor 100% voor wil gaan). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen en cliënt/deelnemer/opdrachtgever en beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht. Hiervoor zijn de volgende Algemene Voorwaarden opgesteld.

1. Op alle Style by Yv’s en LifeStyle by Yv’s, hierna te noemen Style by Yv’s, gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Omvang verplichtingen

2.1 Met Style by Yv’s gesloten overeenkomsten leiden voor Style by Yv’s tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Style by Yv’s gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Style by Yv’s verlangd kan worden.

2.2 Als Style by Yv’s voor de uitvoering van een met Style by Yv’s  gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Style by Yv’s  gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.

2.3 Voorzover Style by Yv’s voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, respectievelijk cliënt is Style by Yv’s uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig en/of onvolledige verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

Plaatsing/toelating

3.1 Door Style by Yv’s  aangeboden Trainingen (in de ruimste zin des woords, waaronder workshops, trainingen en informatiesessies) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

Overeenkomst

4.1 U gaat een overeenkomst aan door op de knop ‘aanmelden’ te klikken op het inschrijfformulier van het betreffende programma/ training/workshop of informatiesessie van Style by Yv’s of dat u via e-mail of op enige andere wijze akkoord bent gegaan met het aanbod van Style by Yv’s. Vanaf dat moment is de aanmelding definitief en de overeenkomst van kracht.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

4.2 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is (anders dan in de 4.3.1 bedoelde situatie) wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk, per email of telefonisch te geschieden.

Annuleren door Style By Yv’s
4.2.1 Workshops/trainingen: Style by Yv’s heeft het recht workshops / trainingen/ informatiesessies te annuleren tot 3 werkdagen voor aanvang van betreffende workshop / training/ informatiesessie. U ontvangt hiervan bericht uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de workshop / training/ informatiesessie. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien u hiervan gebruik maakt worden de deelnamekosten niet geretourneerd. Indien u het aanbod niet passend vindt, heeft u het recht op teruggave van de betaalde deelnamekosten. Style by Yv’s behoudt zich het recht voor om bij dringende redenen te workshopdatum te wijzigen.

4.2.2. Coaching/counselling (consult) sessies: Style by Yv’s heeft het recht een sessie, zonder opgaaf van reden, te annuleren tot 24 uur voor aanvang. U ontvangt hierover binnen 24 uur bericht. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak. Afspraken kunnen binnen 48 uur na aanmelding kosteloos worden geannuleerd door de cliënt en opdrachtgever

Annuleren door opdrachtgever, cliënt of deelnemer

4.3.1. Workshops/trainingen/informatiesessies : Bij annulering binnen twéé weken voor aanvang van de workshop / training/ informatiesessie is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming de mogelijkheid dat een geplaatste deelnemer zich mag laten vervangen. De deelnemer dient dan vooraf te worden aangemeld onder vermelding van naam, e-mailadres en telefoonnummer van vervangende nieuwe deelnemer

4.3.2. Annulering Coaching/counselling (consult) sessies: Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang van het consult kosteloos worden geannuleerd door de cliënt/opdrachtgever/deelnemer. Bij een cliënt/opdrachtgever/deelnemer wordt bij overschrijding van deze termijn de sessie in rekening gebracht, zie ook 4.3.3. ‘verzoek cliënt/deelnemer verzetten afspraak coaching / counselling’. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden geannuleerd, waarbij duidelijk moet worden vermeld om welke coaching of consult het gaat, met vermelding van naam en telefoonnummer.

4.3.3. Verzoek cliënt/deelnemer verzetten afspraak coaching / counselling: Afspraken kunnen tot 48 uur voor een coaching / counselling kosteloos worden omgezet. Van afspraken die tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak worden omgezet wordt 50% in rekening gebracht. Afspraken die binnen 24uur van de afspraak worden omgezet worden volledig in rekening gebracht. Uitzonderingen kunnen achteraf overeengekomen worden.

Verzoek verzetten workshop/training/informatiesessie

4.3.4. Verzoek door deelnemer/opdrachtgever verzetten workshop/training/informatiesessie naar ander tijdstip: Tot 4 weken voor aanvang workshop/training/informatiesessie is dit kosteloos. Tot 2 weken voor aanvang van de workshop/training/informatiesessie worden 50% van de kosten in rekening gebracht. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd.

4.4.5 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Prijzen, facturering en betaling

5.1 Alle door Style by Yv’s opgegeven prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.style-by-yvs.nl

5.2 BTW bij opdrachten uitgevoerd voor bedrijven: De prijs voor diensten uitgevoerd in opdracht van bedrijven worden met 21% BTW vermeerderd. Op verzoek van de klant kan een opdracht vrijgesteld van btw worden aangeboden. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.style-by-yvs.nl

5.3.1 Betaling workshops/trainingen/informatiesessies: Deze dienen vooraf te worden overgemaakt op de bankrekening van Style by Yv’s. Indien wordt overeengekomen tot facturering, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

5.3.2. Betaling coaching/counselling (consult) sessies:  Deze dienen tijdens de ‘intake’ contant te worden voldaan, voorafgaande aan de start van het overeengekomen programma volgens het geldende of overeengekomen tarief, tenzij anders is overeengekomen.

5.3.3.Na een kennismakingsgesprek of een oriënterend gesprek, kosteloos, worden de kosten voor individuele coaching gefactureerd voor de duur van de sessie, tenzij anders overeengekomen. Voor het totaal aantal benodigde sessies wordt een inschatting gemaakt. Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.

5.4 Style by Yv’s  behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. Deze mogelijke tariefsverhogingen worden van tevoren aangekondigd en bedragen nooit meer dat 10%.

5.5. Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die Style by Yv’s dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door opdrachtgever / cliënt verschuldigde bedragen ten laste van Opdrachtgever / cliënt.

5.6. Arrangements- en/of verblijfkosten behorende bij de workshops/trainingen/informatiesessies zijn in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Uitspanning

6. Het is geen der partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Intellectuele eigendom

7. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Style by Yv’s ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Style by Yv’s houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Aansprakelijkheid

8.1 Style by Yv’s is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Style by Yv’s toe te rekenen tekortkoming is Style by Yv’s alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Style by Yv’s. Als Style by Yv’s gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.

8.2 Voorzover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Style by Yv’s gesloten overeenkomst en/of afgesproken programma, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Persoonsregistratie  & beeldmateriaal

9.1Door het aangaan van een overeenkomst met Style by Yv’s wordt aan Style by Yv’s toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Style by Yv’s uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Style by Yv’s zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Voor meer informatie over onze policy ten aanzien van persoonsgegevens zie ons privacy statement

9.2 Style by Yv’s zal altijd schriftelijk toestemming vragen aan cliënt/deelnemer/opdrachtgever voor het maken van beeldmateriaal, betrekking hebbend op de workshops/trainingen/informatiesessies. Deze zullen gebruikt worden voor promotiedoeleinden van Style by Yv’s (website, folder, social media, advertenties e.d.).

Style by Yv’s/ LifeStyle by Yv’s
Eloystraat 1j – Geleen
KvK nr.  72540346
BTW nr. NL001833816B85