disc methode, waarbij helpt het?

DISC Methode: analyse van ons gedrag

De DISC methode is een tool dat inzicht in geeft in ons gedrag en communicatievoorkeuren. Het is geen test met ‘goed’ of  ‘fout’. Daarom is een betere omschrijving een analyse van ons gedrag.

DISC METHODE

DISC helpt is om onszelf en anderen beter te begrijpen. DISC analyseert ons gedrag en velt geen oordeel. Als we ons gedrag en dat van anderen beter begrijpen kunnen we de effectiviteit van ons zelf en de effectiviteit van de samenwerking met anderen vergroten.

Waarvoor is DISC in te zetten?

 • Persoonlijke ontwikkelingen: Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen en groeimogelijkheden.
 • Verkoop: Herkennen van de DISC stijl van de klant en hierop beter kunnen afstemmen.
 • Teamontwikkeling: Onderlinge acceptatie, elkaar aanvullen, onderling begrip, communicatie en samenwerking
 • Leidinggeven: Inzicht de eigen stijl van leidinggeven en hoe aan te sluiten op de behoefte van de ander bij het leidinggeven
 • Persoonlijk leiderschap: vergroten van zelfkennis, jezelf en anderen positief beïnvloeden

HET ONTSTAAN VAN DISC

Jung: typering

De psycho-analist Jung is de grondlegger van persoonlijkheidstypering. Begin jaren twintig publiceerde hij ‘Psychological Types’ en onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert/extravert.

Voor de Persoonlijke Stijl Analyse is het onderscheid tussen denken, voelen en introvert, extravert interessant. Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld. Extraverte mensen richten hun energie vooral op de ‘buitenwereld’. Denkers beslissen op basis van hun ratio. Voelers beslissen op basis van hun emotie.

Marston

het DISC model Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr.William Moulton Marston het DISC model. Het DISC model is de basis van de Persoonlijke Stijl Analyse. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC). Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een secundair temperament.

disc zegt niks over of iemand past bij een bepaalde functie, maar wel hoe iemand het werk uitvoert

is de disc methode beter dan een assessment?

Een assessment en DISC hebben verschillende toepassingen. Ze zijn dus niet met elkaar te vergelijken Een assessment is een instrument dat wordt ingezet voor toetsing, beoordeling en talentontwikkeling.

Een assessment kan ook gebruikt worden om te beoordelen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie.

DISC zegt iets over iemands persoonlijke stijl. Zo zal bijvoorbeeld een D-stijl op een andere ander manier zijn werk uitvoeren als een iemand met een C-temperament.

DISC geeft echter geen oordeel over welke manier het beste is. Beide manieren kunnen namelijk uitstekend werken. DISC zegt dus niets over of iemand geschikt is voor een bepaalde functie. Of iemand geschikt is voor een functie hangt af van meer factoren. Het totale plaatje van persoonlijke waarden, drijfveren, interesses en competenties waarover iemand beschikt, voorspellen meer dan dat DISC dat kan, of iemand geschikt is voor een bepaalde functie.

wat meten we dan wel met disc?

Met een  DISC analyse wordt iemands bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie in kaart gebracht. We meten dus 2 dingen: Hoe iemand reageert onder druk in ongunstige omstandigheden (onbewust gedrag) en hoe iemand reageert als de omstandigheden gunstig zijn. (bewust gedrag).

De deelnemer ontvangt een persoonlijk profiel. Dit profiel wordt opgesteld nadat enkele vragen zijn beantwoordt. De analyse van de antwoorden van deze (online) vragenlijst, vormt de input voor het persoonlijke DISC profiel.  Per afzonderlijke DISC stijl (dominant, interactief, stabiel en consciëntieus) komt een score. Iedere stijl in deze score is even belangrijk. Niet alleen de hoogst scorende, maar ook de laagst scorende stijlen geven informatie. Het gaat dus vooral op de verhouding (intensiteit) van de 4 DISC-temperamenten.

Wat vertelt de intensiteit van een DISC temperament?

Hoge D-score?

Enkele kenmerken:

 • Vastbesloten en agressief die persoon reageert op veranderingen.
 • Deze mensen zoeken hun eigen weg en winnen graag,
 • Resultaat georiënteerd
 • Open en direct en weinig diplomatiek of tactvol.
 • Zien de grote lijnen, liever geen details

Hoge I-score?

Enkele kenmerken:

 • Enthousiasmerend en spontaan
 • Verbaal sterk
 • Mensgericht, op zoek naar nieuwe contacten en ervaringen
 • Open en positief in contact met andere mensen
 • Conflict mijdend, wil het graag gezellig houden

Hoge C-Score?

 • Betrouwbaar en rustig
 • Teamspeler, gaat door tot alles gedaan is
 • Streeft naar continuïteit en stabiliteit
 • Is gereserveerd en bescheiden in de omgang
 • Goede luisteraar

Hoge  C-Score?

 • Logische en vrije denker
 • Behoefte aan privacy en zelfstandigheid
 • Formeel, discreet en gereserveerd
 • Gericht op dingen goed en correct doen
 • Droge humor

 

.

onbewust en bewust gedrag

Er is altijd een verschil tussen ons bewust en onbewust gedrag. DISC laat dit verschil zijn. Uit het verschil is veel veel interessante informatie te halen. Hoe veel je je aanpast aan de situatie, bijvoorbeeld de rol op je werk, verteld iets over talenten die extra moeten inzetten of juist onderdrukken. Zowel extra inzetten van talenten als het onderdrukken van talenten kost ons energie.

IS DISC EEN PERSOONLIJKHEIDSTEST?

DISC meet een onderdeel van onze persoonlijkheid maar is geen alomvattende persoonlijkheidstest. Een test houdt bovendien in dat je ervoor kunt slagen of niet, of dat de ene uitslag beter is dan de ander. Dat is met DISC niet het geval. Het ene profiel is niet beter dan het andere. Iedere persoonlijke stijl is uniek.

Een DISC stijl is niet ‘goed’ of ‘fout’. Iedere stijl heeft sterkten en uitdagingen afhankelijk van de context. Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen we ons gedrag aan naar gelang de rol die we vervullen. Zijn de omstandigheden niet optimaal dan zijn we geneigd om onbewust te reageren conform onze primaire stijl.

IS DISC IN TE ZETTEN ALS ASSESSMENT ?

Een assessment is een instrument dat wordt ingezet voor toetsing en beoordeling, of een test om te beoordelen of je geschikt bent voor een functie.

DISC zegt iets over iemands persoonlijke stijl. Zo zal b.v. een D-stijl een andere leiderschapsstijl hebben dan een S-stijl. DISC geeft echter geen oordeel over welke stijl de beste is. Beide kunnen namelijk uitstekkende leiders zijn, net zoals een I of een C stijl dat kan zijn. Of iemand geschikt is voor een functie hangt af van meer factoren zoals de context en zaken zoals persoonlijke waarden, interesses en competenties.

IS DISC IN TE ZETTEN VOOR TEAMONTWIKKELING?

Willen we met een team effectief samenwerken en in staat zijn resultaten te bereiken, dan is het handig als we snappen waarom er teamleden zijn die:

•    Richting willen bepalen (Dominant)
•    In het middelpunt van de belangstelling staan (interactief)
•    Tijd nodig heeft om nieuwe dingen te proberen of mee te gaan in verandering (Stabiel)
•    Puntjes op de I willen en op details letten (Consciëntieus) 

disc teamgrid

De Teamgrid brengt in één oogopslag de kwaliteiten en valkuilen van de teamleden in kaart

Inzicht in waarom teamleden op deze manier reageren, zorgt ervoor dat we de kwaliteiten van elkaar kunnen inzetten om resultaten te boeken. Want iedereen handelt vanuit zijn eigen drijfveren en voorkeuren:

•    Resultaatgerichtheid (Dominant)
•    Samen doelen bereiken (Interactief)
•    Stabiliteit en houvast (Stabiel)
•    Kwaliteit leveren (Contentieus)

DISC draagt bij aan de onderlinge acceptatie en waardering voor elkaars kwaliteiten. Als we de verschillende kwaliteiten binnen een team accepteren en waarderen, kunnen we ze ook inzetten om tot een betere teamperformance te komen. Een DISC training met het team is een uitstekend middel om de onderlinge acceptatie en waardering voor elkaars kwaliteiten te vergroten.

eens van gedachte wisselen over dit onderwerp ?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier

  Leave a comment

  You must be logged in to post a comment.